Junis rapport 2022: Bredd når långt

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Junis undersökning visar att de stödinsatser som landets kommuner erbjuder når en procent av de barn som är i behov av dem. I årets rapport lyfts flera exempel på hur samverkan över organisationsgränserna kan leda till att fler utsatta barn kan nås av det stöd de har rätt till. klicka här >>> JUNIS Rapport

BRIS RAPPORT 2021:2 Var det mitt ansvar? Om hur barns vardag påverkas när vuxna dricker för mycket.

”Många barn lever med föräldrar som dricker för mycket, och det får konsekvenser i deras liv på såväl kort som lång sikt. Det visar såväl forskning som över 4 000 samtal från barn till Bris. Denna rapport redogör för deras livssituation och ger förslag för bättre stöd och hjälp till barn som drabbas.” Läs rapporten här>>

Rapport om Barn och Alkohol, CAN

CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) har genomfört en systematisk litteraturöversikt som kartlägger hur många barn som växer upp med föräldrar med alkoholproblem. Både svensk och internationell forskning screenades. Rapporten visar att
15% av alla barn i Sverige har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med en förälder som  någon gång under uppväxten haft alkoholproblem.

Skolkurage

Med finansiering från Svenska Postkodstiftelsen har Maskrosbarn startat projektet Skolkurage. Målet med projektet är att fler lärare ska få verktyg att upptäcka unga som far illa och därmed öka psykiskt välmående bland dem och påverka betygen i positiv riktning. Vill du veta mer om projektet och hur din skola kan gå med klicka här >>> Skolkurage

Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för ett stärkt stöd i föräldraskapet. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling.
Den nationella föräldraskapsstödsstrategin sätter föräldrar och barn i fokus. Att vara förälder är härligt och ger stor glädje, men kan också vara utmanande. Enligt barnkonventionen har barnets föräldrar gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, men staten har också en skyldighet att stötta föräldrarna.
För att ta del av hela strategin klicka här: En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd WEBB